Algemene voorwaarden

Op deze pagina worden de algemene voorwaarden beschreven die gelden voor de goede doelen die deelnemen aan BookDifferent (versie 11 april 2017). Je kunt de

Artikel 1. Definities

Accommodatie:
Elk hotel, hostel of andere accommodatie, welke via BookDifferent kan worden geboekt.

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden.

Boeker:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die via BookDifferent een Accommodatie boekt.

Boeking:
Een door een Boeker via BookDifferent gemaakte boeking voor een Accommodatie.

Organisatie:
Een organisatie gekozen door BookDifferent die een maatschappelijk doel na streeft en waaraan BookDifferent Financiële bijdrage verstrekt op grond van Deelname van de Organisatie.

Contactpersoon:
Degene die namens de Organisatie bevoegd is om de Organisatie te vertegenwoordigen met betrekking tot partnership.

Partnership:
Een samenwerkingsverband tussen een Organisatie en BookDifferent.

Deelname:
De Organisatie die deelneemt aan een Partnership met BookDifferent en als zodanig vermeld wordt op de BookDifferent website..

Financiële bijdrage:
10 procent (10%) van de door BookDifferent gerealiseerde bruto omzet. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de deelnemende Organisaties.

Uitsluiten:
Het uitsluiten door BookDifferent van een Organisatie voor het ontvangen van financiële bijdragen, zowel voor als na beëindiging van de Deelname en verwijdering van de Organisatie van de website, om redenen genoemd in artikel 7.

Artikel 2. Reikwijdte
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor Deelname van Organisaties op grond waarvan BookDifferent conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden financiële bijdragen verstrekt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts conform de onderstaande bepalingen worden afgeweken.

Artikel 3. Deelname van een Organisatie

Het bestuur van BookDifferent beslist over de Deelname van Organisatie en neemt zelf de initiatief om een Organisatie te contacteren. BookDifferent heeft het recht Deelname van Organisatie zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

Artikel 4. Specifieke verantwoordelijkheden van Organisatie
Elk Organisatie is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van haar gegevens, beeldmaterialen, verwijzingen en overige informatie van de Organisatie op de website van BookDifferent en het up-to-date houden deze gegevens, beeldmaterialen, verwijzingen en overige informatie. De Organisatie dient via email de veranderingen kenbaar te maken aan BookDifferent.

Artikel 5. Betalingen
BookDifferent zal één maal per jaar maar uiterlijk op 31 december aan de deelnemende Organisaties de financiële bijdragen uit keren.

Overmaking vindt plaats per banktransfer of via de online-betaaldiensten Paypal op het door de Contactpersoon opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 6. Communicatie en verantwoording
Communicatie met de Organisatie verloopt bij voorkeur via e-mail met de Contactpersoon. De Organisatie is gerechtigd de Contactpersoon te vervangen en draagt er zorg voor dat BookDifferent tijdig op de hoogte is van dergelijke vervanging.

Partijen zullen elkaar tijdig informeren en geïnformeerd houden over alle zaken die van invloed (kunnen) zijn op de voortzetting of beëindiging van de Deelname.

BookDifferent publiceert de door het bestuur vastgestelde jaarverslagen op haar website.

Artikel 7. Beëindiging en Uitsluiting
Elk Organisatie kan haar Deelname beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, schriftelijk of per e-mail aan BookDifferent .

BookDifferent kan de Overeenkomst met een Organisatie beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, schriftelijk of per e-mail.

BookDifferent mag een Organisatie met onmiddellijke ingang uitsluiten per aangetekende brief in geval:

van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van het Organisatie;

of

het Organisatie negatief in opspraak komt.

Artikel 8. Consequentie van Beëindiging en Uitsluiting
Na beëindiging van de Deelname conform artikel 7, zal de Organisatie op de website van BookDifferent worden gedeactiveerd en van de website worden verwijderd.

Na beëindiging van de Deelname op grond van artikel 7, zal BookDifferent aan de Organisatie de financiële bijdragen die aan de Organisatie zijn bestemd tot de datum van beëindiging van de Deelname betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
BookDifferent zal haar verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden met zorg uitvoeren, maar garandeert geen enkel resultaat met betrekking tot de hoogte van de financiële bijdrage.
In geen geval is BookDifferent gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien BookDifferent daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. BookDifferent is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van dergelijke overmacht situatie.

Alle aansprakelijkheid van BookDifferent zal beperkt zijn tot de directe schade veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad en tot de aan de Organisatie uitgekeerde Financiële bijdragen, gedurende de zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming of onrechtmatige daad.

Aansprakelijkheid van BookDifferent voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 10. Wijzigingen
BookDifferent behoudt te allen tijden het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal over iedere wijziging de Contactpersoon van elk Organisatie 15 dagen voor het invoeren van de wijziging per e-mail inlichten.

Artikel 11. Gebruik van naam en logo
BookDifferent zal het door de Organisatie geüploade logo uitsluitend illustratief gebruiken op de website en niet voor andere doeleinden, en zonder voorafgaande toestemming van de relevante Organisatie.

Elk Organisatie is gerechtigd om de naam en het logo van BookDifferent te vermelden op haar website en informatiematerialen voor het uitsluitende doel van transparantie over de fondsenwervende activiteiten. De Organisatie zullen de naam en het logo van BookDifferent niet gebruiken voor andere doeleinden zonder de voorafgaande toestemming van BookDifferent.

Artikel 12. Recht en forumkeuze
Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten en verplichtingen van partijen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank in het arrondissement Amsterdam.

Wil je de algemene voorwaarden downloaden in een .pdf. Klik dan op deze link: Algemene voorwaarden BD NL April 2017

 

×